Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Górnośląski Związek Madżonga w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. Nazwa skrócona to USMA od angielskiego tłumaczenia Upper Silesian Mahjong Association.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest kraina historyczna Górny Śląsk.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest [] Katowice.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Celem Stowarzyszenia jest promowanie gry Madżong w wersji japońskiej na terenach Górnego Śląska, oraz szlifowanie umiejętności każdego członka w tej właśnie grze.
7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie nauki gry w japońskiego madżonga,
2. Organizowanie spotkań meczowych nie-rankingowych,
3. Organizowanie spotkań ligowych rankingowych,
4. Organizowanie turniejów.
8. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą tłumaczoną na inne języki.

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Do stowarzyszenia można się przyłączyć poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i podpisanie jej przez Przewodniczącego.

11. Członek ma prawo:
1. Korzystania z obiektów i urządzeń klubu podczas organizowanych zajęć lub spotkań
2. Zgłaszanie wniosków i propozycji do władz stowarzyszenia

12. Członek obowiązany jest do:
1. Przestrzegania Regulaminu
2. Czynne uczestnictwo w organizowanych zajęciach lub spotkaniach
3. Reprezentowanie stowarzyszenia na turniejach krajowych bądź zagranicznych

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia
2. Skreślenia z listy członków, w przypadku naruszenia regulaminu lub jawnego działania przeciw stowarzyszeniu.

14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

15. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków,
2. Przedstawiciel

16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 4 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia, oraz wymagane jest 75% głosów za.

18. Decyzje Zebrania Członków są najwyższej rangi i niepodważalne, decyzje Przedstawiciela mogą zostać odwołane przez zebranie członków.

19. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in.:
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
3. uchwalanie zmian regulaminu
4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
5. organizowanie spotkań i zajęć

20. Do kompetencji Przedstawiciela należy m.in.:
1. organizowanie spotkań, zajęć i turniejów
2. zwoływanie zebrania członków
3. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
4. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
5. przyjmowanie nowych członków
6. skreślanie z listy członków

21. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

22. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przewodniczącego oraz Wice-Przewodniczącego wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, bądź zrezygnować osobiście.

23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1. składek członkowskich
2. dotacji (na zasadach określonych w odrębnych przepisach)
3. darowizn
4. ofiarności publicznej
5. spadków, zapisów,
6. dochodów z majątku stowarzyszenia

24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia i wybiera likwidatora.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close